//cache0
*バハマル魔の沼 [#w4f1a0a0]
#contents


**モンスター [#u44a46e3]
***スワンプジャンピングフィッシュ [#l9c2a2b7]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|111|
|~人間系|~ソフト|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|11,672|
|~攻撃等級|55|~防御等級|55|
|~攻撃力|3,182|~防御力|78|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|16|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|16|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|16|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***エスクードフラッパー [#y307055c]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|112|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~大型|
|~最大体力|>|>|23,927|
|~攻撃等級|55|~防御等級|55|
|~攻撃力|5,030|~防御力|157|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|16|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|16|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|16|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***マイコニド [#wf4b56ec]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|112|
|~生物系|~ミディアム|~無属性|~大型|
|~最大体力|>|>|22,470|
|~攻撃等級|56|~防御等級|56|
|~攻撃力|7,150|~防御力|145|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|17|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|17|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|17|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***フライングフロッグ [#q818e7c5]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|113|
|~生物系|~ソフト|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|12,072|
|~攻撃等級|56|~防御等級|56|
|~攻撃力|1,803|~防御力|79|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|18|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|18|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|18|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

**コメント [#ld77853d]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS