//cache0
*古代骸骨の巣1階 [#d9b40195]
**ユニークモンスター [#eb41bd6f]
***古代のソラコトミー [#e5663aad]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|100|
|~アンデット系|~ソフト|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|184,800|
|~攻撃等級|52|~防御等級|52|
|~攻撃力|6,415|~防御力|102|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|30|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|30|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|30|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|30|

**モンスター情報 [#td983be8]*古代骸骨の巣2階 [#l81c8d5d]
**モンスター情報 [#jd15e72e]
***マッドマンディフェンダー [#i5877708]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|102|
|~アンデット系|~ハード|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2579|
|~攻撃等級|51|~防御等級|51|
|~攻撃力|843|~防御力|97|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|0|

***マッドマンジェネラル [#e690beb7]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|103|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2615|
|~攻撃等級|51|~防御等級|51|
|~攻撃力|1060|~防御力|86|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|0|

***マッドマンナイト [#g984a625]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|104|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2679|
|~攻撃等級|52|~防御等級|52|
|~攻撃力|770|~防御力|86|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|0|

***マッドマンランサー [#zde4d96f]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|105|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2744|
|~攻撃等級|52|~防御等級|52|
|~攻撃力|1174|~防御力|87|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|0|

**ドロップリスト [#m6cc119b]
-ピュア鉱石、赤い原石、青い原石、緑色の原石、黄色い原石
-マジックボール、タフヤーン、
**コメント [#g05ebce0]
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS